REGULAMIN KRAKOWSKIEGO KLUBU KARATE TRADYCYJNEGO
I.Regulamin członkostwa w Krakowskim KKT

II.Regulamin uczestnictwa w zajęciach
III.Etykieta Dojo
IV.Składka członkowska

I. Regulamin członkostwa w Krakowskim KKT
 1. Członkiem Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego zwanej dalej ( Krakowski KKT) może zostać każda osoba, która wypełni deklarację członkowską.
 2. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu, bezpośrednio w siedzibie Klubu lub za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez kandydata.W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminu Krakowskiego KKT. Do deklaracji musi być dołączone aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej, potwierdzający dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału zajęciach karate. Do deklaracji kandydat dołącza jedno zdjęcie legitymacyjne, celem wyrobienia legitymacji PZKT. Kandydat wpłaca za pośrednictwem instruktora lub konta bankowego, roczną składkę członkowską płatną w miesięcznych ratach oraz wpisowe, określone przez Zarząd Klubu.
 3. Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek/opłat za udział w treningach w trybie, terminach i wysokości określonych przez organizatora. Wpłaty wnoszone są z góry za dany miesiąc kalendarzowy lub za poszczególny trening. Opłata miesięczna wnoszona po 10-tym danego miesiąca jest opłatą podwyższoną zgodnie z obowiązującym w dniu wpłaty cennikiem. Składka obowiązuje wszystkich ćwiczących bez względu na ilość treningów wykorzystanych w miesiącu. W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej (choroba, wyjazd lub inne przypadki losowe ) obowiązuje ulgowa opłata członkowska w wysokości 50% składki miesięcznej.
 4. W uzasadnionych przypadkach prezes Krakowskiego KKT może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia części lub całości składki w danym miesiącu szkoleniowym. Po wcześniejszym złożeniu prośby pisemnej do biura Krakowskiego KKT.
 5. Osby biorące udział w treningach KKKT muszą posiadać ubezpieczenie NNW.( we własnym zakresie lub za pośrednictwem klubu - we wrześniu)
 6. Wszystkich ćwiczących w KKKT obowiązują badania lekarskie od lekarza medycyny sportowej.
 7. Członek klubu ma prawo uczestniczyć zajęciach, brać udział w obozach szkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich, reprezentować klub na zawodach sportowych, pokazach karate oraz imprezach organizowanych przez klub.
 8. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Krakowskiego KKT oraz uprawniającym do korzystania z usług Krakowskiego KKT jest deklaracja członkowska.

II. Regulamin uczestnictwa w zajęciach

 1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie. Osoby spóźniające się siadają ,,zazen'' w drzwiach i czekają w milczeniu na decyzję prowadzącego.
 2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. Krakowski KKT nie bierze odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 3. O wszystkich niedyspozycjach , złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem.
 4. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz do instruktorów obowiązuje ukłon (oss).
 5. Na sali ćwiczący podczas zbiórki ustawiają się od lewej, według kolejności posiadanych stopni.
 6. W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. - dopuszcza się jedynie okulary lecznicze.
 7. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia Krakowskiego KKT ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia szkoły trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.
 8. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę.
 9. Przedmioty wartościowe ćwiczący może oddać prowadzącemu w depozyt. Krakowski KKT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatniach lub zgubione podczas treningu.
 10. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec Krakowskiego KKT, organizatorów, Związku, Zarządu, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.
 11. Statut, regulamin i zarządzenia Krakowskiego KKT są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w biurze klubu, w godzinach działalności. Kandydat składa deklarację członkowską Krakowskiego KKT bezpośrednio w biurze organizatora lub za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.
 12. Sprawy nie ujęte w regulaminie reguluje statut KKKT.

III. Etykieta Dojo

 1. Kiedy wchodzisz do Dojo lub je opuszczasz, stań w wejściu, przodem do sali, wykonaj ukłon i powiedz "OSS". Jest to wyraz szacunku dla Dojo i osób znajdujących się w nim, są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.
 2. Jeśli spóźniłeś się na trening, usiądź blisko wejścia w ZAZEN (ceremonialna pozycja klęcząca). Na komendę instruktora, wstań, obróć się do niego przodem, wykonaj ukłon i powiedz "OSS", a następnie szybko dołącz do ostatniego szeregu ćwiczących.
 3. Nie jedz, nie pij, nie pal, nie żuj gumy w Dojo.
 4. Szybko i sprawnie wykonuj polecenia instruktora. Nie spaceruj po Dojo.
 5. Nie praktykuj KUMITE bez polecenia instruktora.
 6. Pod żadnym pozorem nie wychodź z szeregu bez zapytania instruktora o pozwolenie. Jeśli musisz opuścić swoje miejsce, nie przechodź między instruktorem a ćwiczącymi. Przejdź na bok za szeregiem, w którym stałeś, a stamtąd poruszaj się dalej.
 7. W Dojo do instruktora i starszych stopniem zwracaj się używając należnego im tytułu (SEMPAI, SENSEI). Gdy zwracają się do Ciebie, zrozumienie polecenia wyraź głośnym "OSS".
 8. Poważnie podchodź do treningu. Nie śmiej się, nie chichotaj, nie rozmawiaj ani nie powoduj niepotrzebnych przerw w czasie treningu. Oczekując na kolejną komendę, zawsze zachowuj pozycję FUDO DACHI.
 9. Wszystkie polecenia instruktora powinny być wykonywane bez zbędnych pytań. Twój instruktor nie poprosi Cię o wykonanie czegokolwiek, czego sam nie wykonywałby wcześniej. Jeżeli nie jesteś w stanie poprawnie wykonać jakiegoś polecenia, wykonaj je najlepiej, jak potrafisz.
 10. Paznokcie muszą być czyste i krótko obcięte.
 11. Podczas przerwy nie siadaj na krześle, nie opieraj się o ściany ani się nie kładź. Lepiej coś poćwicz zamiast tracić czas.
 12. Wszyscy ćwiczący są odpowiedzialni za czystość, porządek i bezpieczeństwo w Dojo.
 13. Twoja karate-ga musi być zawsze schludna i czysta.
 14. Nie noś biżuterii ani zegarka podczas treningu.
 15. Wchodząc do Dojo zmień obuwie, buty w których przyszedłeś pozostaw w wyznaczonym miejscu, po Dojo poruszaj się w klapkach lub na boso.

IV. Składka członkowska

 1. Składka członkowska miesięczna płatna do 10-tego dnia każdego miesiąca w roku szkoleniowym 2019/2020.
 2. W dziale treningi/placówki informacje o składach w danych sekcjach , płatne po 10-tym + 20 zł, jednorazowe wejście na wszystkie zajęcia w Krakowskim KKT 25 zł.
Powered by RapidGoal
design: holinej.com